Gebruikersvoorwaarden

RECHTEN EN PLICHTEN VAN GEBRUIKERS
1. Als u een bijdrage wilt plaatsen op Ajaxshowtime.com, dient u een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
2. Door uw gebruik van Ajaxshowtime.com, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.
3. U mag Ajaxshowtime.com alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerci‘le doeleinden. Wel staat de website open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op de website geplaatste mededeling.
4. Bijdragen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing niet door de redactie gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die de mening plaatste. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

ACCOUNTS
1. Het is niet toegestaan om onder twee accounts actief te zijn. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan.
2. Het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt kan door de redactie worden gesloten.
3. Aanstootgevende gebruikersnamen worden geweerd.
4. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de redactie dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
5. Indien u vermoedt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de redactie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en via de link 'wachtwoord vergeten?' onder de inlogbox een nieuw wachtwoord aan te vragen. Het oude wachtwoord is dan niet meer bruikbaar voor uw account.
6. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.
7. Gebruikers mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar is van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan.
8. Bijdragen mogen maar een (1) keer worden geplaatst door gebruikers.
9. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers) is niet toegestaan.
10. Teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerci‘le aard mogen niet worden geplaatst.
11. Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen (ÒschreeuwenÓ) is niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief, onderstrepen en smileys.
12. Irrelevante bijdragen die niet over het hoofdonderwerp gaan ('off topic' bijdragen) kunnen naar inzicht van de redactie worden verwijderd.
13. De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gebruikersvoorwaarden of om welke reden dan ook.
14. Een lid geeft Ajaxshowtime.com het publicatierecht op de door het lid geplaatste informatie op het forum. Het publicatierecht beperkt zich uitsluitend tot Ajaxshowtime.com

NIEUWSBRIEF
1. Als u een account aanmaakt op Ajaxshowtime.com, wordt u meteen aangemeld voor de wekelijkse nieuwsbrief genaamd 'AS Weekend'.
2. Als u besluit dat u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, klikt u onderaan de nieuwsbrief op de afmeldlink.

AANSPRAKELIJKHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
1. De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op Ajaxshowtime.com, noch in Nederland, noch daarbuiten. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
2. De redactie sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van Ajaxshowtime.com dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om Ajaxshowtime.com te gebruiken en/of te raadplegen.
3. Ajaxshowtime.com wordt beheerd door Valkering Media. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van Ajaxshowtime.com vallen onder het Nederlandse recht en zullen -zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruikersvoorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.
5. Door gebruik van Ajaxshowtime.com aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Valkering Media in geval Valkering Media (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Valkering Media daardoor kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze gebruikersvoorwaarden.

DIVERSEN
1. Het IP adres van uw computer wordt bij iedere inlogpoging opgeslagen om het beheer van de website te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op uw computer. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze gebruikersvoorwaarden te accepteren stemt u er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming. Valkering Media is niet aansprakelijk voor hack-pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.